Regulamin Portalu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Portal internetowy sf.moorepolska.pl dostępny pod adresem internetowym www: sf.moorepolska.pl, prowadzony jest przez Moore Polska sp. z o.o., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk, NIP 5833420125, KRS 0000879601, REGON 388067740. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Portalu.

§ 2

Definicje


Sprzedawca - Moore Polska sp. z o.o., ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk NIP 5833420125, KRS 0000879601, REGON 388067740
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Portalu.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Portalu.
Portal / Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sf.moorepolska.pl. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Portalu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin - niniejszy regulamin Portalu.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto użytkownika - konto klienta na Portalu, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Portalu.
Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez wybór Produktów oraz sposobu płatności.
Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu / usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Starodworska 1, 80-137 Gdańsk. Adres e-mail Sprzedawcy: poznan@moorepolska.pl. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank PKO BP S.A. nr konta 98 1020 3844 0000 1602 0145 8413. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies.
Do użytkowania Produktu: program e-Sprawozdanie Moore Polska.xml, niezbędne jest posiadanie pakietu Office Microsoft w wersji 2007 lub wyższej.

§ 5

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zalogowaniu i założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu. Ceny podane w Sklepie w zakładce „Cennik” są podane w polskich złotych i są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Rejestracja i zakładanie Konta w Sklepie

Aby dokonać rejestracji należy wypełnić Formularz rejestracji podając adres e-mail i ustanowić hasło oraz dokonać logowania do Portalu, używając podanych danych. Aby dokonać zakupu na Portalu, wymagane jest założenie Konta użytkownika, co wymaga wypełnienia formularza podając następujące dane: numer telefonu, dane przedsiębiorstwa tj. nazwa firmy, adres, nr NIP, nr KRS dla jednostek wpisanych do KRS. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny usunąć Konto w zakładce „Konto”.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia programu e-Sprawozdanie Moore Polska.xml należy:
 • zalogować się do Portalu,
 • uzupełnić dane wymagane przez formularz w zakładce ”Konto”,
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć “Zapłać i pobierz”,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dokonać płatności.
Składając zamówienie na Program e-Sprawozdanie Moore Polska.xml, Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki umowy licencyjnej. Treść umowy jest dostępna w zakładce Licencja e-Sprawozdanie Moore Polska.xml. W celu wygenerowania pliku xml należy:
 • zalogować się do Portalu,
 • przejść do zakładki Generator XML i postępować zgodnie z instrukcją,
 • wygenerować plik xml poprzez kliknięcie „Zapłać i pobierz”,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i dokonać płatności.

§ 8

Metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • płatność BLIKiem,
 • płatność kartą kredytową.
Jedyną formą dostawy Programu e-Sprawozdanie Moore Polska.xml oraz wygenerowanego pliku xml jest pobranie ich za pośrednictwem Portalu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu płatności Sprzedawca udostępnia opcję pobrania Programu oraz przekazuje za pomocą Portalu lub drogą mailową kod aktywacyjny licencji. W przypadku niedokonania płatności rozpoczęta transakcja zostanie anulowana. Pobranie z Portalu wygenerowanego sprawozdania finansowego w formacie XML możliwe będzie po dokonaniu płatności.

§ 10

Reklamacja i gwarancja

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych.